اطلاعیه اعتبار مدارک موسسات آموزش عالی

 

متاسفانه چندی است مشاهده می گردد بعضی از افراد ، نا آگاهانه یا از روی عمد و یا بعضی از دانشگاه های رقیب جهت جذب دانشجو اقدام به انتشار بیانیه ها و اطلاعات غلط و نادرست با وجود اطلاعیه و نامه کتبی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امر آموزش عالی در کشور می دارند که مدرک تحصیلی موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی وجاهت قانونی نداشته و معتبر نیست و یا اعلام می دارند که جهت استخدام قابل ارائه نمی باشد ، با کمال تاسف بعضی از دستگاه های دولتی و خصوصی بدون استعلام از وزارت متبوع (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) مدارک دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی-غیردولتی را بدون اعتبار دانسته و از ادامه تحصیل کارکنان خود در این موسسات و دانشگاه ها ممانعت و یا مدارک آنان را بی اعتبار قلمداد می کنند.

لذا به کلیه خانواده ها و همچنین جوینده گان علم در کشور اعلام می گردد ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امور آموزش عالی در کشور است و این وزارت خانه پس از بررسی های چندین باره و اعزام بازرسین متعدد جهت بازرسی در تمامی جوانب ، اقدام به بررسی شرایط موجود در موسسات آموزش عالی را می نماید و همچنین از دو سال پیش نیز اقدام به رتبه بندی این موسسات کرده است. سوال این است که آن دسته از افراد و دانشگاه ها که مدارک موسسات آموزش عالی را بی اعتبار قلمداد می کنند در واقع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را زیر سوال می برند و اگر چنین است مدارک خود آن افراد و دانشگاه ها نیز بی اعتبار است زیرا تایید تمامی مدارک دانشگاهی توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد .

لذا بدینوسیله به پیوست نامه شماره 2/133674 به تاریخ 1395/06/25 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به اطلاع میرساند مدارک موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران بوده و دقیقا همانند مدرک دانشگاه های دولتی محسوب می شود و علاوه بر اعتبار در داخل کشور قابل ارائه در سایر کشورها جهت تحصیل می باشد .

 

 

مشاهده نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص اعتبار مدارک موسسات آموزش عالی